توجه * توجه

سایت در دست بازطراحی است

لطفا صبور باشید

خانه / پژوهش و تحقیق / شناخت نامۀ وزارت کشور

شناخت نامۀ وزارت کشور


شناخت نامۀ وزارت کشوراهداف وزارت کشور:

– فراهم نمودن موجبات حفظ نظم وامنیت در سراسر کشور
– تامین آزادیهای سیاسی واجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین مملکتی
– اجرای سیاست عمومی دولت بمنظور پیشبرد برنامه های اجتماعی،اقتصادی عمرانی
– حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی با استفاده از مشارکتهای عمومی
– نظارت بر اداره امورمناطق کشور از طریق استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و دهداران
– شناسائی و تعیین هویت افراد
– مدیریت و رفع بحرانهای ناشی از حوادث و وقایع غیر مترقبه.

مأموریت ها و وظایف اصلی وزارت کشور:

– تأمین و حفظ امنیت داخلی واستقرار نظم و آرامش در کشور و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اطلاعاتی ، انتظامی و نظامی و حفاظت از مرزها .
– تمشیت امور نیروی انتظامی .
– تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادی های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین کشور و تأمین توسعه سیاسی و اجتماعی پایدار و ارتقاء سطح مشارکت عمومی .
– زمینه سازی برای فعالیت مطلوب احزاب و تشکل های سیاسی وغیر دولتی و نظارت بر فعالیت آنها .
– هدایت و راهبری و پشتیبانی شوراهای اسلامی و نظارت بر فعالیت آنها .
– ایجاد نظام مطلوب تقسیمات کشوری .
– هماهنگی و هدایت استانداران برای تحقق سیاست های عمومی و برنامه های دولت .
– سیاست گذاری ،راهبری و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی .
– اجرای سیاست های عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی ، اقتصادی و عمرانی .
– برنامه ریزی بمنظور انجام امور انتخابات .
– هماهنگی در جهت توسعه امور عمرانی شهرها و روستاها و هدایت و پشتیبانی فنی – اجرایی شهرداری ها و دهیاری ها و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به آنها .
– برنامه ریزی و اعمال مدیریت در جهت رفع بحرانهای ناشی از حوادث طبیعی و سوانح
غیر مترقبه .
– شناسائی وتعیین هویت ایرانیان .


  •  جناب آقای حسین کاوه

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.